• Reisgids
  • Contact
  • Over Exit Reizen
Bel Exit Reizen 0314 375 666
Binnen één werkdag jouw email beantwoord info@exit-reizen.nl
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Exit Reizen B.V.

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Exit Reizen B.V., gevestigd te ’s-Heerenberg, kantoorhoudende aldaar aan Marktstraat 4.
De hiernavolgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Exit Reizen B.V., die hieronder zal worden genoemd: "Exit Reizen".

Exit Reizen B.V.
KvK Centraal Gelderland: 09077723
BTW nr: NL8016.75.947.B.01

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Exit Reizen, een en ander zowel terzake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als terzake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van een reiziger worden samengesteld.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Exit Reizen zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.

3. Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door Exit Reizen niet geaccepteerd, tenzij Exit Reizen uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen en offertes van Exit Reizen, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3 - DEFINITIES

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

- reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Exit Reizen zich jegens de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat:

1. vervoer;

2. verblijf;

3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;

- reiziger: de contractant, de natuurlijk of juridische persoon met wie de reisovereenkomst is aangegaan.

- vertegenwoordiger van Exit Reizen: agent, hotelier, medewerk(st)er, host(ess);

- overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Exit Reizen aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Exit Reizen. De aanvaarding kan bij Exit Reizen, telefonisch, per e-mail, fax of brief plaatsvinden.

2. De inhoud van de (reis)overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Exit Reizen en eventueel schriftelijk of mondeling bevestigde afwijkingen/aanvullingen. Mocht de boekingsbevestiging van Exit Reizen essentieel afwijken van gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 4 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave, doch minimaal 2 dagen voor aanvang van de reis, het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.

3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door Exit Reizen binden Exit Reizen niet.

5. Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Exit Reizen.

Artikel 5 - UITVOERING VAN DE REIS

1. Exit Reizen is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

2. De informatie die bij de reisbescheiden wordt verstrekt, maakt deel uit van de reisovereenkomst. Zorg dus dat u deze leest.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, terstond mondeling, telefonisch, of schriftelijk per fax of e-mail aan de betrokken dienstverlener en aan Exit Reizen of diens vertegenwoordiger ter plekke te melden. Zie hiervoor ook artikel 14. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke tijd opgelost wordt, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van Exit Reizen. Zie hiervoor ook artikel 16.

Artikel 6 - INFORMATIE

1. De reiziger moet aan Exit Reizen alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

2. Op verzoek van de reiziger zal Exit Reizen er voor zorgdragen dat de reiziger bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg.

3. Exit Reizen verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering.

4. Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

5. Exit Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, websites en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

6. De op de website van Exit Reizen getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden. De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder huis, appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto's.

Artikel 7 - REISBESCHEIDEN

1. Exit Reizen zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen. In sommige gevallen, zoals bij boekingen die kortstondig voor vertrek tot stand komen, kunnen reisbescheiden op het vliegveld van vertrek bij onze afhandelingsagent, of in het eerste verblijf van de reiziger worden klaargelegd. Indien de reisbescheiden niet naar het opgegeven (e-mail)adres van de reiziger worden gestuurd, ontvangt de reiziger daarover bericht. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de reiziger zich ervan te overtuigen bij vertrek in bezit te zijn van de juiste reisbescheidenen en enige discrepantie terstond te melden. E-tickets, vouchers van hotels, huurauto's of andere geboekte onderdelen bevatten relevante informatie over uw reservering, vormen een bewijs van betaling en heeft u nodig bij het inchecken.

2. Op de reiziger rust de zorgvuldigheidsplicht om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisbescheiden en documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en bij gebruikmaking van huurauto’s een geldig nationaal rijbewijs.

3. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Exit Reizen hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

4. De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.2 dan wel artikel 7.3 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de reiziger.

Artikel 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. De reiziger kan schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.

2. Exit Reizen deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of Exit Reizen met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.

3. Indien Exit Reizen niet met het verzoek van de reiziger akkoord kan gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Exit Reizen met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst akkoord kan gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van ten minste € 30 per afzonderlijke wijziging voor vluchten, hotelovernachtingen, huurauto’s, excursies, verzekeringen en alle overige diensten ten opzichte van de oorspronkelijke reisovereenkomst inzake wijzigings- en communicatiekosten, onder aftrek van hetgeen reeds betaald is. Indien reisbescheiden zijn uitgeschreven, kunnen deze slechts tegen de annuleringsvoorwaarden gewijzigd worden.

4. Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Exit Reizen heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 9 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

1. Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze reiziger(s) de keuze:

- ofwel Exit Reizen te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen), die zelf nog geen reiziger(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de reiziger(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. Let wel: bij reisovereenkomsten waarbij een vliegticket is inbegrepen, kan een luchtvaartmaatschappij de vervanger weigeren, of aanzienlijke kosten hanteren die Exit Reizen zal doorberekenen;

- ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren.

Vervangende reiziger

2. De in het vorig artikellid bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:

a. de vervangende reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;

b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Exit Reizen, dan wel in ieder geval zo tijdig dat Exit Reizen nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;

c. het omboeken van vliegtickets op een andere naam, door de luchtvaartmaatschappij wordt geaccepteerd, waarbij eventuele kosten zullen worden doorberekend;

d. een deugdelijke uitvoering van de reis verzet zich niet tegen een dergelijke vervanging.

3. De reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Exit Reizen voor de betaling van de volledige reissom, vermeerderd met wijzigingskosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. In het bijzonder kunnen voor vliegtickets hoge wijzigingskosten ontstaan.

Annulering

4. Annuleringen kunnen louter schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende minimale bedragen terzake annuleringskosten aan Exit Reizen te betalen:

Bij een pakketreis:

a. bij annulering tot 35 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;

b. bij annulering vanaf de 34ste dag tot 21 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 40% van de reissom;

c. bij annulering vanaf de 21ste dag tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 14de dag tot 3 kalenderdagen voor vertrek: 75% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 3de dag tot en met 1 kalenderdag voor vertrek: 90% van de reissom;

f. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.

Bij niet als pakketreis separaat geboekte reisonderdelen als vliegtickets, accommodaties, excursies of huurauto’s:

g. ongeacht het moment van annuleren: 100% van de reissom, uitgezonderd restitueerbare wettelijke vliegbelasting. Tenzij in de boekingsbevestiging anders vermeld.

6. Bij sommige reizen of onderdelen van reizen - waaronder camperreizen, rivier- of zeecruises, lijndiensten, rondreizen, specials en sommige actietarieven - kunnen andere annuleringsregels gelden, deze worden in de boekingsbevestiging vermeld.

7. De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.

8. Indien een reisovereenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf of huur van meerdere reizigers in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, andere accommodatie of gezamenlijke door een of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de reisovereenkomsten met alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Exit Reizen te kennen geeft zijn reisovereenkomst met Exit Reizen in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus "overblijvende niet-annulerende reiziger(s)" accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.

Artikel 10 - WIJZIGING DOOR EXIT REIZEN

1. Exit Reizen heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum kosteloos wijzigen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2. De reiziger die gebruikmaakt van zijn recht de reisovereenkomst ingevolge het vorige artikellid te wijzigen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging door Exit Reizen aan Exit Reizen kenbaar maken. Exit Reizen zal de reiziger binnen 3 werkdagen een alternatieve minstens gelijkwaardige reis aanbieden ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk aan Exit Reizen betaalde reissom restitueren.

3. Indien na het vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of Exit Reizen merkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de door haar aangeboden diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Exit Reizen er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

4. Als de door Exit Reizen doorgevoerde wijziging aan Exit Reizen kan worden toegerekend en een reiziger hierdoor schade lijdt, welke schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van voornoemde wijziging is Exit Reizen verplicht die schade te vergoeden. De hoogte van de aldus te vergoeden schade is echter in ieder geval beperkt tot maximaal de reissom. Indien de oorzaak van de doorgevoerde wijziging(en) echter aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten van de wijziging(en) voor rekening van de reiziger.

5. Indien er in de periode voor aanvang van de reis of gedurende het verblijf in een door Exit Reizen geboekte accomodatie kleine wijzigingen van service of inrichting plaatsvinden, waarvan Exit Reizen redelijkerwijs geen weet heeft, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6. Geboekte vluchten zijn t.a.t. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Eventuele wijzigingen in de periode voor aanvang van of gedurende de reis kunnen Exit Reizen niet worden aangerekend, zie tevens artikel 15 lid 7. Ditzelfde is van toepassing voor tussentijdse wijzigingen van overige diensten, waaronder cruises, treinreizen, excursies e.d.

Artikel 11 - OPZEGGING DOOR EXIT REIZEN

1. Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 13, heeft Exit Reizen het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Exit Reizen op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.

2. Exit Reizen kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Exit Reizen zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.

3. Exit Reizen zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.

4. Indien het in het vorige artikellid bedoelde aanbod van Exit Reizen niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Exit Reizen niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Exit Reizen aan de reiziger terugbetaald.

5. Bij groepsreizen heeft Exit Reizen in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis.

6. Indien de reisovereenkomst door Exit Reizen wordt opgezegd op grond van overmacht, is Exit Reizen geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12 - REISSOM

1. De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.

2. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld.

3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Exit Reizen bekend waren ten tijde van de publicatie. Exit Reizen behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde reissom van elke willekeurige reis t.a.t. te wijzigen. Dit heeft te maken met prijzen die verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. Het kan voorkomen dat medereizigers een hogere of lagere reissom hebben betaald dan dat u heeft gedaan. Indien zich dit voordoet zal Exit Reizen in geen enkel geval overgaan tot restitutie van het verschil in reissommen.

4. Exit Reizen heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en/of toepasselijke wisselkoersen. Exit Reizen zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Exit Reizen de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5. Heffingen die wettelijk worden opgelegd zullen zonder inachtneming van vertrekdatum volledig worden doorbelast aan de reiziger en geven geen recht tot opzegging van de reis met volledige restitutie van de reissom.

Artikel 13 - BETALING

1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Exit Reizen te voldoen die gelijk is aan 10% van de totale overeengekomen reissom afgerond naar boven en die ten minste € 300 per reiziger bedraagt.

2. In afwijking van hetgeen in het vorig artikellid is bepaald, dient de reiziger in geval vakanties waarbij villa’s, appartementen, motorboten, zeiljachten of campers een essentieel onderdeel van de overeenkomst uitmaken, een aanbetaling aan Exit Reizen te voldoen die gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom. Voorts kan er bij bepaalde actietarieven, om een vliegtarief te garanderen en prijsverhogingen te voorkomen een hogere aanbetaling in rekening worden gebracht.

3. Het is dringend noodzakelijk dat het restant van de reissom uiterlijk 35 kalenderdagen (5 weken) voor vertrek in het bezit dient te zijn van Exit Reizen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

4. Indien de reisovereenkomst binnen 35 kalenderdagen (5 weken) voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

5. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Exit Reizen heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Vertragingen bij het toezenden van reisbescheiden, veroorzaakt door te laat ontvangen betaling zijn voor het risico van de reiziger. Mocht een betaling niet uiterlijk 35 kalenderdagen, of eerder indien specifiek vermeld, voor vertrek binnen zijn, behoudt Exit Reizen tevens het recht, eventuele tariefverhogingen aan de reiziger door te belasten of de reis te annuleren met doorbelasting van de annuleringskosten.

Artikel 14 - HULPVERLENING

1. Exit Reizen is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt conform hetgeen Exit Reizen en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen. De reiziger dient na constatering hiervan, hulp terstond aan te vragen. Exit Reizen dient in de gelegenheid te worden gesteld eventuele onvolkomenheden op te lossen en kan redelijkerwijs de reiziger om medewerking vragen.

2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Exit Reizen is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig hetgeen Exit Reizen en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen.

2. Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde overeenkomst en Exit Reizen niet in staat is de tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen, is Exit Reizen verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan Exit Reizen is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikgemaakt wordt omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Exit Reizen of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

3. Wanneer Exit Reizen aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Exit Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.

4. Iedere aansprakelijkheid van Exit Reizen, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Exit Reizen gelden ook ten behoeve van werknemers van Exit Reizen en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

6. De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

7. Exit Reizen is nimmer aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen (zowel materiële als immateriële schade) als gevolg van vertragingen, tijds- cq. schemawijzigingen en/of annuleringen van door de reiziger bij Exit Reizen geboekte diensten (waaronder vluchten).

Artikel 16 - ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van Exit Reizen kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht -voor zover mogelijk- naar tevredenheid van de reiziger wordt verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dient de reiziger contact op te nemen met het hoofdkantoor van Exit Reizen, opdat er een passende oplossing getroffen kan worden. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de vertegenwoordiger als het hoofdkantoor wordt opgelost, dient men de vertegenwoordiger op de bestemming om een klachtenformulier te vragen. Dit klachtenformulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de vertegenwoordiger ondertekend. De reiziger dient binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door Exit Reizen georganiseerde reis, schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de vertegenwoordiger van Exit Reizen. Dit klaagschrift moet altijd gepaard gaan met een door de reiziger en vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier. Exit Reizen is niet verplicht, klaagschriften die niet volgens de hiervoor genoemde wijze aan haar zijn kenbaar gemaakt, in behandeling te nemen.

Artikel 17 - GESCHILLEN

Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Exit Reizen aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter in Nederland, tenzij Exit Reizen en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Artikel 18 - PRIVACY

Door verschillende landen worden additionele maatregelen getroffen om grenscontroles te verscherpen. Een van deze maatregelen houdt in dat luchtvaartmaatschappijen inzicht dienen te geven in passagiersgegevens aan douane, veiligheids- en immigratiediensten. Het kan dus voorkomen dat bepaalde boekingsgegevens worden doorgeven aan deze diensten door de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Exit Reizen zal onder geen beding gegevens van reizigers voor commerciële doeleinden gebruiken.

Artikel 19 - CODE REISAANBIEDINGEN

Exit Reizen hanteert de code reisaanbiedingen.

Een prijsaanbieding dient een 'inclusief prijs' te omvatten, dat wil zeggen een prijs inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten. Hieronder worden verstaan alle (veiligheids)heffingen, (brandstof)toeslagen, (luchthaven)belastingen, etc. die op het moment van publicatie bekend zijn. Niet inbegrepen hoeven te zijn bemiddelingskosten, administratiekosten, ticketfee en/of ticketkosten. Bij al onze pakketreizen zijn deze kosten, toeslagen en belastingen (zoals ten tijde van publicatie bekend) bij de reissom inbegrepen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Exit Reizen B.V. (KvK-nr. 09077723) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Hotelklasse en vanafprijs zijn aangepast op basis van jouw pakketkeuze
We hebben de bestemmingen van je reis aangepast